Bonus Financial Services

Kontakt email, www
1
02-724 Warszawa , woj. Mazowieckie

Allianz

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Allianz
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów
  • Ubezpieczenie mieszkania lub domu
  • Ubezpieczenie samochodu
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenia

O nas

Kredyt kupieckiTagi: Allianz kredyt kupiecki ubezpieczenieUbezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego tworząsolidną podstawę do bezpiecznego rozwijania sprzedaży towarów iusług z odroczonym terminem płatności. Produkt specjalizującego sięw tych ubezpieczeniach Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.jest sprzedawany przez agentów Allianz Polska.Komu potrzebne jest ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiegoKredyt +?Ubezpieczenie przyda się małym i średnim przedsiębiorstwom, któresą najbardziej narażone na kłopoty finansowe powstałe wskutekniewypłacalności kontrahentów. Niewielkie środki własne,ograniczony dostęp do szybkiego kredytu bankowego w trudnychsytuacjach, brak wsparcia w konfrontacji ze znacznie większymiodbiorcami - to czynniki, które pogarszają warunkifunkcjonowania podmiotów gospodarczych z tego segmentu rynku.Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego to rozwiązaniem tego typuproblemów szeroko stosowane w krajach zachodnioeuropejskich.Więcej… Ubezpieczenia komunikacyjneTagi: Allianz komunikacyjne odpowiedzialnosccywilna ubezpieczenieUbezpieczenie OC jest obowiązkowe - wie o tymkażdy kierowca. Warto jednak zadbać również o ubezpieczenieAutocasco na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia autabądź jego wyposażenia. Podczas wypadków i awarii w trasienieocenione okazują się usługi assistance.Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na zakresubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Allianzjest znany ze sprawnego i szybkiego wywiązywania się ze swoichzobowiązań - jesteśmy trzykrotnym laureatem nagrody ZłotyZderzak.Więcej… Ubezpieczenia domów, mieszkań i majątkuTagi: Allianz domu jachtu majatkowe mieszkania ubezpieczenieCiężko pracujesz, aby zapewnić sobie i bliskimodpowiedni poziom życia. Kupujesz dom, urządzasz mieszkanie. Na codzień nie myślisz, jak wiele mogłaby Cię kosztować utrata tegowszystkiego. Z odpowiednią polisą nie musisz się martwić. W raziekradzieży, pożaru czy wybuchu gazu szybko otrzymasz odszkodowanie,które pozwoli odtworzyć utracony majątek.Więcej… Ubezpieczenia w podróżyTagi: Allianz podrozy turystyczne ubezpieczeniePodróże służbowe, delegacje, zamiejscoweszkolenia - podczas takich wyjazdów wszystko się może zdarzyć.Warto się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i zubezpieczeniem Allianz zyskać pewność, że w razie wypadku, chorobylub innego losowego przypadku nasi pracownicy uzyskają pomoc i będąpod dobrą opieką.GlobtroterUbezpieczenie w podróży zagranicznej Globtroter w formie polisyotwartej to propozycja dla firm i organizacji, które  częstodelegują swoich pracowników za granicę. Dla pracodawcy to niższekoszty i mniej formalności, a dla pracowników komfort korzystania zkompleksowej ochrony.Więcej… Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadkówTagi: Allianz NNW ubezpieczenieWypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i czasie:w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidziećich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami.Dzięki polisie Allianz nie poniesiesz finansowych konsekwencjizdarzenia, uzyskasz szybko fachową pomoc i pieniądze narehabilitację. Pokryjesz też lukę finansową związaną znieobecnością w pracy czy pobytem w szpitalu.Więcej… Odpowiedzialność cywilnaTagi: Allianz odpowiedzialnosccywilna praca pracyWykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobąszczególną odpowiedzialność. Dlatego w ofercie Allianz znajdują sięubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiuprywatnym ale również zawodowym, m.in.: lekarza, nauczyciela iksięgowego.Chronią one w sytuacjach, gdy nieumyślnie spowodujemyjakąś szkodę.OC w życiu zawodowym i prywatnymW codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślniespowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje siękompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.Więcej… Odpowiedzialność cywilnaTagi: Allianz odpowiedzialnosccywilna praca pracy ubezpieczenieWśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dlaprzemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej: - z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadaniamienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC zaprodukt, OC najemcy, OC pracodawcy itp. - członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych,IPO - zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające zRozporządzenia Ministra Finansów - zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolnezawierane indywidualnie).Więcej… Ubezpieczenia małego i średniego biznesuTagi: Allianz malych MSP przedsiebiorstw srednich ubezpieczenieSpecyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacjewymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogatedoświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogłystworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową,która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresieodpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.Więcej… Ubezpieczenia finansoweTagi: Allianz finansowe ubezpieczenieNiezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma,startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwyklepotrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancjiudzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Gwarancja z logo AllianzPolska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera.Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające zwarunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczasprzetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lubpodatku akcyzowego.Więcej… Ochrona prawnaTagi: Allianz ochrona prawna podatki Podatnik ubezpieczenieW życiu prywatnym czy zawodowym zdarzają się sytuacje,w których poważnie zastanawiasz się nad skorzystaniem z usługprawnika. Ale gdzie znaleźć dobrego specjalistę i czy będzie Cięstać na pokrycie kosztów postępowania? Kupując ubezpieczenieochrony prawnej w Allianz za niewielką składkę zyskasz pokryciekosztów wynajęcia adwokata lub radcy prawnego oraz kosztówpostępowania sądowego i obrony sądowej.Więcej… Ubezpieczenia transportoweTagi: Allianz cargo transportowe ubezpieczenieAllianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportukrajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego,kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniamy również ubezpieczenieOC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych wpowierzonych im przesyłkach.Cargo - mienie w transporcieUbezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstaniaszkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak imiędzynarodowym.Więcej… Ubezpieczenie kredytu kupieckiegoTagi: Allianz kredyt kupiecki ubezpieczenieUbezpieczenie kredytu kupieckiego to ubezpieczenienależności wynikających ze sprzedaży na warunkach kredytowych.Ubezpieczenie chroni dostawcę przed skutkami strat poniesionych ztytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.Dzięki temu ubezpieczeniu Ubezpieczony:- otrzymuje pomoc w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji iegzekucji należności, - może zwiększyć   atrakcyjność udzielanych kredytówkredyt, dzięki wysokiemu stopniowi zabezpieczenia, może być tańszyi udzielany na dłuższy okres,- może zwiększyć obroty, przy spadku zapotrzebowania na kredytobrotowy,Więcej… Ubezpieczenia ogniowe i techniczneTagi: Allianz majatkowe ubezpieczeniePożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież, niedbalstwoczy błędy pracowników - te zdarzenia mogą zagrozić ciągłościdziałania firmy, spowodować utratę zysku, a nawet doprowadzić dobankructwa.Wieloletnie doświadczenie Allianz jest gwarantem jakości rozwiązań,jakie oferujemy a zatrudniani przez nas eksperci zapewniają pomoc wskonstruowaniu odpowiedniego programu ubezpieczeniowego orazbezpłatne doradztwo w trakcie trwania ubezpieczenia.Więcej…