Towarzystwo Ubezpieczeń Benefia S.A. Vienna Insurance Group

Kontakt email, www
Pl. Solny 14
01-793 Warszawa , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenie na życie

Benefia

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenie na życie
  • Benefia
  • Ubezpieczenia

O nas

Informacje o poczeniu spóek Royal i BENEFIABENEFIA Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A. ViennaInsurance Group (dawna nazwa Royal Polska Towarzystwo Ubezpiecze naycie S.A.) specjalizuje si w indywidualnych ubezpieczeniach na ycieoraz Bankassurance. Stawia sobie za cel oferowanie swoim Klientomnajwyszej jakoci produktów i usug ubezpieczeniowych.Kapita akcyjny BENEFIA Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A.Vienna Insurance Group zosta podniesiony do kwoty 220.763.700zotych, w wyniku poczenia dwóch spóek nalecych do grupy ViennaInsurnce Group- Royal Polska Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A. iBENEFIA Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A. Vienna Insurance Group.Tak wysoki kapita dodatkowo wzmacnia wiarygodno finansowTowarzystwa, jest to jeden z najwyszych kapitaów akcyjnych wródfirm ubezpieczeniowych. Jest gwarancj siy i stabilnoci Towarzystwa,a z drugiej strony stanowi o potencjale inwestycyjnym firmy izainteresowaniu akcjonariuszy szybkim rozwojem spóki.Wacicielem Towarzystwa jest VIENNA INSURANCE GROUP WienerStädtische Versicherung AG – wiodca austriacka grupaubezpieczeniowa w Europie rodkowo – Wschodniej ze 180-letni tradycj(posiada 100% akcji). Poza Austri Grupa prowadzi dziaalno naterenie: Biaorusi, Bugarii, Chorwacji, Gruzji, Republiki Czeskiej,Niemiec, Wgier, Liechtensteinu, Polski, Rumunii, Serbii iCzarnogóry, Sowacji, Ukrainy i Rosji. Ma równie swojeprzedstawicielstwa we Woszech i w Sowenii oraz wiele milionówklientów w caej Europie rodkowo-Wschodniej. Od 2006 roku wszystkiespóki ubezpieczeniowe nalece do grupy dziaaj w ramach ViennaInsurance Group.Naszym reasekuratorem jest Swiss Re, jedna z wiodcych,najsilniejszych pod wzgldem finansowym i najstarszych na wieciefirm reasekuracyjnych.